Arbiter Appointment – 2017

 

No. National and GM Tmts. Organising State Chief Arbiter Deputy Chief Arbiter
1 National under 7 championship Andhra Pradesh M.Muthukumar Anandh Babu
2 National under 9 championship Haryana Vipnesh Bhardwaj Ganesh Babu
3 National under 11 championship Maharashtra Manjunath Sahoo S.C.
4 National under 13 championship Punjab Debasish Barua Biju Raj
5 National under 15 championship Gujarat Vasanth,B.H. Asit Baran Choudhury
6 National under 17 championship Coimbatore, TN Vitthal B Madhav R.Balakrishna
7 National under 19 championship Bihar Joshi,A.C Ravikumar
8 National under 25 championship Andaman & Nicobar Vasudevan R.R Dinesh
9 National Challenger Gujarat Gopakumar Joshi A.C.
10 National W.challenger Karnataka Bhuvana Sai Palaniappan
11 National W.Premier Gujarat Vijayaraghavan Parmar I.G.
12 National Premier Bihar Anantharam.R Dharmendra Kumar
13 National Team Madhya Pradesh Anantharam.R Biju Raj
14 National Rapid&Blitz West Bengal Shidore Debashish Barua
15 National Amateur Delhi N.K.Nandakumar B.P.Sharma
16 National Cities Himachal Pradesh R.C.Chatterjee Rajinder Sharma
17 National School Maharashtra Anantharam Nitin Shenvi
GM Events
1 Delhi Open – 2017 Delhi Vasanth,B.H. Gopakumar
2 Chennai Open – 2017 Chennai Sakthi Prabhakar Sethuraman B.T
3 Odisha  Open – 2017 Odisha Paul Arokiaraj Nihar Ranjan Sasmal
4 Mayor Open – 2017 Mumbai Ephrame Shidore
5 IIFL Open – 2017 Mumbai Nitin Shenvi Vitthal B Madhav
6 IIFL-Junior – 2017 Mumbai Dharmendra Kumar Prem Pandit