Karnataka State Under – 15 Boys and Girls – 2019 – 219541 / 219542 / KAR(S)(SJ)/ 2019

Start date: June 13, 2019

End date: June 15, 2019

Time: 60 min + 30 sec

Location: SB Samudaya Bhavan,Near Factory Circle, Tavarakere,Mandya,KA,571401

Event Code: 219541 / 219542 / KAR(S)(SJ)/ 2019

Prize: Rs.40,000

Organizer details:
Manjunath Jain, #142/1, 24th cross, V.V.Nagar, Mandya – 571401

[email protected]