Karnataka State Under – 15 Open & Girls Chess Championship 2017 – 163235 / 163236 / KAR / 2017

Start date: July 14, 2017

End date: July 16, 2017

Location: SB Samudaya Bhavan,Near Factory Circle, Tavarakere,Mandya,KA,571401

Event Code: 163235 / 163236 / KAR / 2017

Prize: 40,000+30,000

Organizer details:
Manjunath Jain, #142/1, 24th cross, V.V.Nagar, Mandya – 571401

manjuchess@gmail.com