Shahid shirish kumar Maharashtra State Under – 17 Open & girls – 167637 / 167636 / MAH(S)/2017

Start date: September 14, 2017

End date: September 17, 2017

Location: Indira Gandhi Sankul,Korit Naka Road,Nandurbar,MH,425412

Event Code: 167637 / 167636 / MAH(S)/2017

Prize: Rs.15000+Rs.15000

Organizer details:
Nandurbar Jilha Haushi Buddhibal Sanghtana, 31/B Raj Sarthi Nagar, Nandurbar 425412

kshobharaj@gmail.com

Download Brochure